فتح اندلس

فتح اندلس به دست مسلمانان و پیشروی اسلام در اروپا

اندلس سرزمینی است در جنوب غربی اروپا كه شامل كشورهای اسپانیا، پرتغال و منطقه‏ ی اشغالی (انگلیس) جبل الطارق می ‏باشد. اندلس از سوی سپاهیان اسلام به فرماندهی طارق بن زیاد در سال 92 قمری فتح گردید و قسمت اعظم مردم این منطقه تا سال 95 قمری با طیب خاطر، دین اسلام را پذیرفتند. حكومت اسلامی تا سال 422 قمری در این منطقه ادامه یافت ولیكن دراین تاریخ به خاطر بی‏ كفایتی حاكمان مسلمان و دسیسه ‏های مسیحیان و حكومت‏های استعماری اروپا، این كشور بزرگ به دست مسیحیان افتاد و میان 23 پادشاه اروپایى تقسیم و تجزیه گردید. مسلمانان این كشور از امیرالمسلمین مغرب (یوسف بن تاشفین مرابطی) یاری خواستند و در سال 749 قمری در نبردی معروف به "زلاقه"، مسیحیان متحمل شكست شده و این كشور به مغرب، ضمیمه گشت. اما پس از مدتی حكومت مرابطین نیز به ضعف و سستی گرایید و مجدداً اندلس در تصرف مسیحیان درآمد و تجزیه گردید.اما در این بین شخصی به نام" عبدالرحمان زیاد"  ن نقش بزایی در ثبات و پیشرفت مسلمان در آن دوره داشت...