تعرفی گروه سنی

چه کتابی برای چه گروه سنی مناسب است؟

چه کتابی برای چه گروه سنی مناسب است؟کتاب برای گروه‌های سنی مختلف در یک نگاهاگر دقت کرده باشید در شناسه کتاب گروه سنی را با حروف الف. و ب. و ج. ود و ه. مشخض کرده اند. این حروف نشان می‌دهد هر کتاب برای چه رده سنی مناسب است.گروه سنی الف: سال‌های قبل از دبستانگروه سنی ب.: سال‌های آغاز دبستان (کلاس‌های اول- دوم -سوم)گروه سنی ج.: سال‌های پایان دبستان (کلاس‌های چهارم - پنجم)گروه د.: دوره راهنماییگروه هـ: دوره دبیرستان