کتاب های Na

معرفی کتاب مناسب برای معتادان برای ترک اعتیاد و ماندگاری بعد از ترک

این روزها با توجه به  افزایش مصرف دخانیات بین جوانان و صدمات جبران ناپذیر آن بر فرد مصرف کننده، اطرافیان و جامعه، ضروری است فرهنگ سازی کافی در این راستا صورت گیرد و اطلاعات افراد برای توانایی نه گفتن و جلوگیری از به دام اعتیاد افتادن، ترک اعتیاد، قواعد، قوانین، مسیرهای بهبود و ... در اختیار جوانان و خانواده ها قرار داده شود. در این مقاله گلچینی از کتاب  و جزوه های مرتبط با اعتیاد معرفی شده است.