پرفروشترین رمان های دنیا

معرفی پرفروش ترین رمان های جهان

معرفی "پرفروش ترین رمان های جهان" ؛ متخصصان گاردین و نیویورک‌تایمز، سی رمان را به عنوان پرفروش ترین رمان های دنیا معرفی کرده‌اند. انتخاب آن‌ها مانند انتخاب‌‌ و داوری‌های دیگر، نسبی نیست و هیچ‌ شخصی در آن دخالتی ندارد. به همین دلیل بر اساس تعداد تیراژ، می‌توان از این رمان‌ها به عنوان پرفروش ترین رمان های جهان یا حتی پر‌فروش ترین رمان های تاریخ نام برد.