صائب تبریزی

صائب تبریزی اهل کجاست؟ تبریز یا اصفهان؟

اخیرا صحبت های بسیاری درباره محل تولد و اصالت صائب تبریزی در شبکه های مجازی منتشر شده است و  در منابع مختلف و اخبار ضد و نقیضی درباره این موضوع به وجود آمده و بسیاری را کنجکاو و سردر گم کرده است.در برهه ای که بسیاری از کشور ها شاعران ما را به نام خودشان می زندد خیلی جالب نیست که این مباحث ادامه دار باشه و مهم اینه که صائب ایرانی هست و بس ولی برای اثبات این مساله که آیا صائب اهل اصفهان است یا تبریز می توانیم رجوع کنیم به بیت بسیار زیبایی که صائب خود سروده است .صائب از خاك پاك تبریز است / هست سعدی گر از گل شیراز ....